Catechisten
Karien en Koen bij hun groepje


Groep 1: Karien en Koen

 

Karien Deroo -  Koen Messelier 

Telefoon  056 37 17 91   

Mobiel   0486 64 66 90 

koen-messelier@telenet.be 

Ten huize op zaterdag,14 u 
Groep 2: Birgit en Sien


Birgit en Sien Messelier

Telefoon  056 37 17 91    

birgit.messelier@hotmail.com

Ten huize op zaterdag, 11 u  
Groep 4: Karen en Martijn

 

Karen Devroe en Martijn van Hove  

Telefoon  056 25 37 70

Mobiel 0472 63 09 25

karen.devroe@kerkinkuurne.be 

Ten huize op dinsdag, 17 u Groep 3 : Karen en Hans


Karen Devroe -  Hans van Hove 

Telefoon  056 25 37 70

Mobiel 0472 63 09 25

karen.devroe@kerkinkuurne.be 

Ten huize op woensdag, 14.15 u  
Groep 5: Els en Eddy


Els Viaene -  Eddy Teerlynck 

Telefoon  056 72 75 15

els.viaene@vika.be 

Ten huize op maandag, 18 u
Groep 7: Barbara en Virginie 


Barbara Derumeaux  en Virginie Delatter

Mobiel 0468 42 80 09   

declerck_derumeaux@hotmail.com 

Ten huize op vrijdag, 18.30 u


Groep 6: Lieve


Lieve Deroo

Mobiel 0472 96 37 70

lieve.deroo1@gmail.com

Ten huize op woensdag, 14 u


Groep 9: Fabienne en Bernard


Fabienne Decoutere

Mobiel  0474 75 47 37

fabienne.decoutere@gmail.com

Bernard Marchau

0497 61 67 67

bernard.hannelore@telenet.be

Ten huize op zaterdag, 10.30 u


made with one.com